Regulamin spływów kajakowych.

Aby zasady współpracy z naszą firmą były czytelne i jasne stworzyliśmy regulamin, zawierający podstawowe informacje dotyczące świadczonych przez nas usług. Prosimy o zapoznanie się z nim i przestrzeganie zawartych tam zaleceń.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STRUMYK:
1. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, udostępnia i wypożycza jedynie kajaki na spływy.
2. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu.
3. Organizator spływu jest odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt.
4. W przypadku zniszczenia, zagubienia, kradzieży sprzętu, organizator zobowiązany jest do zwrotu jego równowartości w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
Przykładowe ceny sprzętu najczęściej ulegającego zagubieniu lub zniszczeniu:
- Wiosło aluminiowe                                 – 160,00 zł
- Kamizelka asekuracyjna                         – 100,00 zł
- miękkie siedzenie                                    - 40zł
- siedzenie w kajaku polietylenowym    - 200zł
- kajak z laminatu 1800zł(dwuosobowy) i  1500zł(jednoosobowy)
- kajak polietylenowy: typu vista 3100zł, typu Eoli 2400zł, typu Sprinter 1950zł
5. Organizator przed rozpoczęciem spływu zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
6. Każdorazowo Organizator spływu potwierdzi pisemnie lub ustnie o ilości pobranego sprzętu, tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.
7. Organizator zobowiązany jest do dbania o  sprzęt.
8. Opłaty za wypożyczenie kajaków i transport pobiera się z góry przed rozpoczęciem spływu. Pobiera się także opłatę w przypadku rezygnacji z zamówionej części sprzętu w dniu spływu lub podczas spływu o ile nie jest to spowodowane załamaniem pogody.
9. Rezerwacja sprzętu odbywa się na zasadzie przedpłaty w ustalonej wysokości  kosztów wynikających z oferty, która musi być wpłacona co najmniej 7 dni przed datą realizacji usługi, chyba że przyjęto inne ustalenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu odbioru sprzętu.
10. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych Organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna, oraz ponosi za nią pełną odpowiedzialność.
11. W czasie spływu należy zachowywać się zgodnie z dobrym obyczajem wodniaka i bezpieczeństwem uczestników spływu. Nie należy:
 a) hałasować i zaśmiecać akwenu wodnego i nabrzeży,
  b) siadać na burcie, dziobie, rufie a także w kajaku nie znajdującym się na wodzie,
 c) stać i kucać w kajaku, skakać z kajaka do wody,
 d) kąpać się w kamizelkach asekuracyjnych (kapokach) ani na nich nie siadać!!!
12. Przedstawiciel Wypożyczalni zobowiązany jest do udzielenia uczestnikom spływu informacji o wszystkich warunkach na jakich spływ się odbywa, a przede wszystkim:
  a) zasad korzystania ze sprzętu pływającego i asekuracyjnego,
  b) doboru odcinków  pod względem kondycji i umiejętności,
 c) informacji o szlaku kajakowym i miejscach postoju,
 d) przygotowaniu uczestników spływu w odpowiednią odzież.
13. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
14. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
15. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione przez uczestników spływu samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
16. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez nas.
17. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu !!! bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły. W przypadku gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe w trakcie spływu, uczestnik kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Pijany uczestnik ponosi również koszty związane z transportem do bazy.
18. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia , sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

19.  Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.